finanční úřad

Žádost o obnovu daňového řízení

Vzor dopisu žádost o obnovu daňového řízení zachycuje dopis živnostníka, který ze zcela závažných důvodů nemohl dodržet termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob a nemohl ani ustanovit pro případ daňového přiznání svého zástupce. Správce daně mu v důsledku marných pokusů o doručení písemností vyměřil daň z podkladů, které měl k […]

Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání

Vzor žádosti o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání poslouží všem podnikatelům, kterým nepředvídatelné skutečnosti značně zkomplikovaly odevzdání daňového přiznání v řádném termínu. Lhůty pro podání daňových přiznání k jednotlivým daním stanovují zvláštní hmotné předpisy, které tyto daně upravují. Jedinou výjimku pak tvoří právě zákon o daních z příjmů, který tuto lhůtu pro podání daňového […]

Žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů

Vzor dopisu žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů se bude hodit všem živnostníkům a právnickým osobám, kterým finanční úřad vyměřil dle jejich názoru neoprávněné penále. Žádost se zasílá doporučeným dopisem na adresu příslušného finančního úřadu. V úvodu dopisu nezapomeňte nejprve uvést vaše identifikační číslo a daňové identifikační číslo a fakt, […]

Tiskopis přiznání k dani z příjmů 2017

Formulář přiznání k dani z příjmů 2018 se používá pro podání přiznání k této dani až v roce 2019. Pro přiznání příjmů za rok 2017 je nutné stáhnout formulář přiznání k dani z příjmů 2017. Proces přiznání k dani z příjmů se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. […]

Formulář DPH 2018

Platný předtisk formuláře DPH 2018 lze použít pro podání všech přiznání k dani z přidané hodnoty za kalendářní rok 2018. Přiznání k dani z přidané hodnoty se podává u menších podnikatelů čtvrtletně – vždy nejpozději k 25. lednu, 25. dubnu, 25. červenci a 25. říjnu. Pokud připadá daný den na státní svátek či víkend, je […]

Formulář přiznání k dani z převodu nemovitosti 2018

Formulář přiznání k dani z převodu nemovitosti 2018 je určen všem fyzickým i právnickým osobám, jenž jsou ve smyslu zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti, ve smyslu pozdějších předpisů, povinni podat místně příslušnému finančnímu úřadu daňové přiznání. Na první stránce celkově šestistránkového formuláře je nutné uvést správné […]

Formulář k dani silniční 2018

Formulář přiznání k silniční dani 2018 je určen fyzickým i právnickým osobám, jenž jsou dle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, povinni podávat přiznání k dani silniční. Toto přiznání se podává k místně příslušnému finančnímu úřadu, ty nově od roku 2018 kopírují krajské uspořádání. Na první straně formuláře přiznání k […]

Formulář k dani dědické 2018

Formulář přiznání k dani dědické 2018 je určen fyzickým osobám, které jsou dle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti, povinni podat k místně příslušnému finančnímu úřadu přiznání k dědické dani. To může být ve třech formách – řádné přiznání, dodatečné přiznání a opravné přiznání k dani dědické. […]

Formulář přiznání k dani darovací 2018

Formulář přiznání k darovací dani 2018 je určen fyzickým i právnickým osobám, jenž musí dle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podat toto daňové přiznání. Přiznání k darovací dani se vždy podává k místně příslušnímu finančnímu úřadu. Tiskopis přiznání k darovací dani 2018 […]