firma

Zápis z jednání valné hromady

Vzor zápisu z jednání valné hromady se bude hodit mimo jiné všem odpovědným osobám, které mají ve společnostech s ručením omezeným právě valnou hromadu na starosti. Správně vyplněný formulář by měl mimo jiné obsahovat jméno a sídlo dané firmy, místo a dobu konání valné hromady a alespoň stručný úvod. Dále by v něm nemělo chybět […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák

Zpráva z pracovní cesty

Ukázka zprávy z pracovní cesty poslouží všem zaměstnancům, kteří byli svým zaměstnavatelem vypraveni za služební či pracovní cestu a následně je po nich vyžadována zpráva. Ta obsahuje informace o průběhu a místě jednání, spolu s dalšími fakty, které se služební cesty zaměstnance týkají. Zprávu z pracovní či služební cesty si samozřejmě můžete plně upravit ke […]

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Ukázka dopisu zrušení pracovního poměru ve zkušební době poslouží všem zaměstnavatelům, kteří jsou nuceni ukončit pracovní poměr s některým ze svých zaměstnanců, kteří jsou stále ve zkušební pracovní době. Oznámení o zrušení je zpravidla zasílání doporučeně či do vlastních rukou zaměstnance. Vzor zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí obsahovat zákon, na který se zaměstnavatel […]

Žádost o zápis do obchodního rejstříku

Žádost o zápis do obchodního rejstříku se zasílá na příslušný okresní soud po uzavření společenské smlouvy mezi dvěma a více fyzickými osobami. Dopis se zasílá doporučeně a předně by měl obsahovat jména osob, které uzavřely společenskou smlouvu, datum jejího sepsání a procento splacení vkladu všech společníků. Krom toho by měl dopis obsahovat i přesný název […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák ,

Tiskopis prohlášení

Tiskopis prohlášení o splacení vkladu společníky se používá u všech osob, jež zakládají společnost s ručením omezeným či se na zkládání této společnosti podílejí. Tiskopis prohlášení nemá jednotnou formu, měl by však obsahovat informace o správci jmění, a to včetně jeho jména, adresy a rodného čísla. Stejně tak v tiskopisu prohlášení nesmějí chybět informace o […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák

Urgence

Typ obchodního dopisu urgence se nejčastěji vztahuje k předem odeslané objednávce, která však doposud nepostoupila do fáze realizace. Dokument se zpravidla píše na vodorovném či svislém předtisku obchodního dopisu a zasílá se protistraně doporučeným dopisem. Vzor urgence je správně napsán velmi důraznou, avšak stále slušnou formou, která má vyvinout na protistranu nátlak, aby začaly plnit […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák ,

Tiskopis faktura

Tiskopis faktura slouží jako účet za dodané zboží či provedené služby. Jedná se o povinný doklad, který má několik náležitostí. Jedná se mimo jiné o jméno a název podnikatele, jeho sídlo, způsob platby a datum splatnosti platby Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku pak na tiskopisu faktury musejí uvádět i danou spisovou značku. Tento tiskopis faktura […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák ,

Urgence objednávky

Obchodní dopis urgence objednávky se používá u podnikatelů, živnostníků a firem, které mají problém s dodavatelskou firmou, jež jim nedodala objednané zboží, produkty či služby v dohodnutém termínu. Urgence objednávky se posílá doporučeným dopisem na adresu dodavatelské firmy. V úvodu vzoru je vhodné se nejprve údivně pozastavit nad nesplněním ujednaného závazku, přičemž podrobně vysvětlete, o […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák ,

Ustanovení odpovědného zástupce

Vzor žádosti o ustanovení odpovědného zástupce pomůže zejména živnostníkům a dalším podnikatelům, kteří se rozhodli či byli donuceni změnit zodpovědnou osobu. Doporučený dopis se adresuje příslušnému živnostenskému úřadu a měl by se stejně jako tento vzor skládat z několika bodů. Tím prvním by mělo být samotné objasnění celé záležitosti a označení vydaného živnostenského oprávnění. V […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák ,

Vyhotovení kalkulace

Vzor obchodního dopisu vyhotovení kalkulace zobrazuje prvotní náznak budoucí obchodní spolupráce, když se jedna firma doptává druhé na možnost plnění zakázky. V dopise zároveň žádá o vyhotovení kalkulace celého projektu. V obchodním dopise by tak neměl chybět co nejkonkrétnější popis poptávaného zboží či služeb spolu s požadovaným objemem a termínem dodání. V případě velkého objemu […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák ,

Vzor dopisu

Vzor dopisu je jeden z nejobecnějších předtisků vůbec. Využití najde ve všech typech obchodní korespondence, když se používá k psaní žádostí, objednávek i jiných písemností. Vzor dopisu lze personifikovat použitím vlastního loga či názvu firmy. Na vzoru dopisu stačí prakticky upravit jen několik jednoduchých částí. Jedná se zejména o adresu odesílatele (hlavičku), adresu příjemce, odvolací […]

Vzor výpověď

Vzor výpovědi z pracovního poměru dohodou poslouží všem zaměstnancům, kteří chtějí se svým zaměstnavatelem ukončit pracovní poměr dle §50 Zákoníku práce. Výpovědní doba dle §51 činí dva měsíce, a tak v tomto případě zaměstnavatel fakticky přestane pracovat za právě uplynulé dva měsíce. Tento vzor výpovědi je potřeba upravit tak, aby vyhovoval vám samotným. Jedná se […]

Ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Vzor výpovědi zaměstnance alias ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je dokument, kterým dochází k rozvázání pracovního poměru dohodou. Ta se řídí paragrafem 52 Zákoníku práce a odstavcem dle příslušného důvodu. Oním důvodem k ukončení pracovního poměru může být třeba fakt, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, stane-li se […]

Uplatnění odpovědnosti zaměstnance za škodu

Obchodní dopis uplatnění odpovědnosti zaměstnance za škodu je zasílán zaměstnavatelem zaměstnanci, který svým jednáním způsobil svému zaměstnavateli značnou škodu. Dopis je nejvhodnější zaslat buď doporučeně, anebo ještě lépe do vlastních rukou s dodejkou. Úvod vzoru dopisu uplatnění odpovědnosti zaměstnance za škodu obsahuje nejprve vysvětlení a připomenutí celé záležitosti. Na to navazuje vyčíslení škody a návrh […]

Upozornění na porušování pracovní kázně

Vzor upozornění na porušování pracovní kázně poslouží všem zaměstnavatelům, kteří musejí upozornit svého zaměstnance na jeho provinění, kterého se dopustil během plnění svých pracovních povinností. Dopis se zpravidla zasílá doporučeně si do vlastních rukou proviněného zaměstnance. Druhá část upozornění na porušování pracovní kázně by měla obsahovat konkrétní objasnění provinění zaměstnance, výzvu k nápravě a vypsání […]

Smlouva o založení společnosti s ručením omezeným

Vzor smlouvy o založení společnosti s ručením omezeným přijde vhod všem fyzickým osobám, jež právě zakládají novou společnost. Smlouva o založení společnosti s ručením omezeným (spol. s r. o., či s. r. o.) obsahuje obchodní název společnosti, její sídlo, předmět podnikatelské činnosti, orgány společnosti i další podrobné informace. Smlouva o založení společnosti s ručením omezeným […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák ,

Příkaz k úhradě

Tiskopis příkaz k úhradě slouží při jednorázovém peněžním převodu v rámci České republiky z jednoho bankovního účtu na druhý. Je zde však bezpodmínečně nutné, abyste s účtem plátce mohli disponovat a banka měla k dispozici váš podpisový vzor. Následně již stačí jen vyplnit tento vzor tiskopisu, který si zde můžete stáhnout zcela zdarma. Příkaz k […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák , ,

Příjmový pokladní doklad a stvrzenka

Vzor formuláře příjmový pokladní doklad a stvrzenka využijí zejména účetní a drobní živnostníci při operacích souvisejících s příchozí platbou v hotovosti. Její část příjmový pokladní doklad zůstává u účetní jednotky a je jakýmsi dokladem, který potvrzuje příjem peněz do pokladny. Druhá část stvrzenka je pak dokladem pro plátce a svědčí o skutečné úhradě peněz. Tiskopis […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák , ,

Převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů zaměstnance

Ukázka dopisu zasílaného zaměstnavatelem svému zaměstnanci zachycuje rozhodnutí o převedení zaměstnance na jinou práci, a to ze zdravotních důvodů. Dopis se zpravidla zasílá alespoň doporučeně. Převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů je běžné zejména v případech, kdy se změní stav zaměstnance a ten již nemůže vykonávat svoji dosavadní práci. Zaměstnanec nejprve zašle svému zaměstnavateli […]

Převedení na jinou práci z organizačních důvodů

Vzor obchodního dopisu převedení na jinou práci z organizačních důvodů slouží zaměstnavateli, když musí z určitých důvodů převést svého zaměstnance na jinou pracovní pozici. K tomu má právo a zaměstnavatel toho využívá například v případech, kdy část jeho provozu poškodí živelní pohroma. Oznámení o převedení na jinou práci z organizačních důvodů má formu doporučeného dopisu, […]

Předtisk pro obchodní dopis – vodorovný

Vodorovný předtisk pro obchodní dopis je jedním ze základních a nejpraktičtějších formulářů. Dá se využít de facto k libovolnému účelu, začínaje u objednávky a konče třeba u reklamace. Z toho vyplývá, že samotný dopis píše sám pisatel. Ten si do záhlaví dopisu může doplnit svoji adresu a v případě právnické osoby i logo či znak. […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák ,

Potvrzení objednávky

Vzor obchodního dopisu potvrzení objednávky slouží především živnostníkům a podnikatelům, kteří provozují vlastní obchod. Zákazník mu nejprve odešle vlastní objednávku zboží a služeb a příjemce mu po zpracování oné objednávky její přijetí stvrdí právě dopisem potvrzujícím onu objednávku. Potvrzení objednávky mívá v případě neinternetového obchodu formu obchodního dopisu, který je zasílán doporučenou poštou na adresu […]

Potvrzení o převzetí svěřených předmětů

Vzor potvrzení o převzetí svěřených předmětů využijí všichni zaměstnanci, kteří potřebují smluvně upravit vztah se svým zaměstnancem, jemuž svěřili do užívání například počítač, auto či mobilní telefon. Úvod takového potvrzení o převzetí svěřených předmětů musí nejprve obsahovat kompletní informace obou smluvních stran – včetně jednoznačné identifikace a korespondenčních adres. Druhou část smlouvy pak musí tvořit […]

Poslední upomínka – pokus o smír

Poslední upomínka, někdy také známá jako poslední pokus o smír je typ obchodního dopisu, kterým se odesílatel domáhá například uhrazení faktury. Jedná se o poslední krok po první a druhé upomínce, který předchází předání celého případu k vyřešení na obchodním soudě. Z tohoto důvodu by měla být psána stejně jako tento vzor velmi důrazně a […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák , ,

Poptávka – vyhotovení kalkulace

Vzor obchodního dopisu Poptávka – vyhotovení kalkulace zobrazuje prvotní náznak budoucí obchodní spolupráce, když se jedna firma doptává druhé na možnost plnění zakázky. V dopise zároveň žádá o vyhotovení kalkulace celého projektu. V obchodním dopise by tak neměl chybět co nejkonkrétnější popis poptávaného zboží či služeb spolu s požadovaným objemem a termínem dodání. V případě […]

Oznámení o vymezení prostorů pro kuřáky

Vzor oznámení o vymezení prostoru pro kuřáky posloužení všem ředitelům a dalším pracovníkům na vedoucích pozicích, kteří se rozhodli omezit kouření v prostorách své společnosti. Nařízení by mělo obsahovat datum, od kterého jsou nové podmínky v účinnosti, jasné vymezení prostorů, ve kterých je kouření povoleno a dále i případné následky pro ty zaměstnance, kteří poruší […]

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Vzor okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele poslouží všem zaměstnavatelům, kteří musejí z důvodů vážného provinění ukončit pracovní poměr s některým ze svých zaměstnanců. Oznámení o okamžitém zrušení pracovního poměru by mělo být vždy zasíláno doporučeně, nejlépe však do vlastních rukou. Obsahem takového oznámení by pak mělo být oznámení důvodů vedoucích ke zrušení pracovního […]

Předtisk pro obchodní dopis – svislý

Vzor předtisku pro svislý obchodní dopis je jedním z nejobecnějších formulářů. Využití najde prakticky ve všech směrech obchodní korespondence – lze na něj napsat objednávku, nabídku, žádost, stejně tak jako námitku či urgenci. Předtisk pro obchodní dopis lze personifikovat vlastním firemním logem či adresou. Svislý předtisk pro obchodní dopis najde využití především u právnických osob, […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák ,

První upomínka

Vzor obchodního dopisu první upomínka bude zejména vhodný pro všechny podnikatele, živnostníky a právní osoby, které mají vůči svým obchodním partnerům pohledávky za dodané zboží či služby. První upomínka se totiž používá k upozornění na neuhrazenou fakturu s prošlou lhůtou splatnosti. Na začátku dopisu je vhodné připomenout o jaké faktuře je řeč, datum její splatnosti […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák , ,

Prohlášení správce vkladu o splacení vkladu společníky

Vzorový předtisk prohlášení správce vkladu o splacení vkladu společníky přijde vhod všem fyzickým osobám, které právě zakládají firmu, třeba společnost s ručením omezeným. Vzor formuláře nemá jednotnou formu, avšak měl by obsahovat informace o správci základního jmění společnosti (včetně jeho jména, adresy a rodného čísla). V prohlášení správce vkladu o splacení vkladu společníky by měla […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák

Pracovní smlouva

Vzor pracovní smlouvy slouží všem zaměstnavatelům, kteří nově přijímají nového zaměstnance. Formulář o velikosti jedné strany rozměrů A4 stačí vyplnit, vytisknout a poté ho obě strany podepíší. Pracovní smlouva, respektive vzor pracovní smlouvy, obsahuje několik desítek povinně vyplňovaných polí, mezi kterými nechybí kompletní informace o zaměstnanci, jako je jeho jméno, příjmení, rodné číslo, číslo občanského […]

Pracovní posudek

Vzor pracovního posudku využijí všichni zaměstnavatelé, kteří byli požádaní o vyhotovení pracovního posudku na některého ze svých zaměstnanců. Posudek obsahuje nejprve informace o zaměstnanci, kterého se posudek týká. Druhou částí je již samotné hodnocení a zkušenosti s daným pracovníkem. Hodnocení pracovníka a názor na něj by měl být pravdivý, upřímný a podrobně popsat a vystihovat […]

Pozvánka na slavnostní otevření provozovny

Vzor obchodního dopisu pozvánka na slavnostní otevření provozovny je zasílán obchodním partnerům a významným zákazníkům při otevírání nové provozovny, výročí firmy na trhu či při jiné významné události v chodu společnosti. Pozvánka může být psána i neformálním stylem a může být ozdobena fotografiemi či jinými grafickými prvky. Rozhodně by v ní neměl chybět datum oslav, […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák

Pozvánka k výběrovému řízení

Vzor pozvánky k výběrovému řízení dobře využijí všichni zaměstnavatelé, kteří potřebují rozšířit základnu svých zaměstnanců, a proto si vytipované jedince zvou k výběrovému řízení. Pozvánka k výběrovému řízení má formu dopisu s hlavičkou, který se zasílá doporučeně na adresu potencionálního zaměstnance. Součástí pozvánky k výběrovému řízení musí být vždy časový harmonogram a informace kdy a […]

Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy

Vzor pozvánky k podpisu pracovní smlouvy má formát klasického obchodního dopisu, který zasílá zaměstnavatel svému novému zaměstnanci, který vzešel třeba z výběrového řízení. Je zpravidla zasílán doporučeně či do vlastních rukou. Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy obsahuje nejprve informaci o tom, že zaměstnanec úspěšně splnil podmínky pro přijetí do společnosti. Dále pak obsahuje další podrobnosti, […]

Osobní a mzdový list pracovníka

Osobní a mzdový list pracovníka je nezbytným dokumentem, který nesmí chybět v žádné firmě. Slouží ke kompletní evidenci mj. odpracovaných hodin zaměstnance, dovolené, nemocí, náhradního volná popřípadě dosažených odměn. Vzor tiskopisu tvoří dvě strany dokumentu, který lze vyplňovat a skladovat buď na počítači, nebo vytištěný a vyplňovaný ručně. První stranu formuláře tvoří především informace o […]

Odvolání z funkce

Vzor obchodního dopisu odvolání z funkce zachycuje ukázku korespondence mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnancem, který byl odvolán ze své funkce, například ekonomického náměstka. Kupní smlouva by měla obsahovat důvod, proč je zaměstnavatel z funkce odvoláván, datum, k jakému je z funkce odvolán a zákon, který toto odvolání upravuje. V dopise odvolání z funkce by neměly […]

Odmítnutí žádosti o místo

Vzor obchodního dopisu odmítnutí žádosti o místo zachycuje písemnou komunikaci mezi zaměstnavatelem a uchazečem o pracovní pozici. Tomu je nejlépe doporučeným dopisem zasláno vyrozumění, že byl odmítnut z výběrového řízení na danou pracovní pozici. V dopise odmítnutí žádosti o místo by samozřejmě neměl chybět důvod, proč na pozici nebyl vybrán. Tím může být třeba odmítnutí […]

Objednávka

Vzor obchodní písemnosti objednávka přijde vhod všem fyzickým i právnickým osobám, jež podnikají a potřebují tak objednat zboží či služby. Každá správná objednávka by měla obsahovat kompletní informace o odesílateli, tj. o firmě, která si dané zboží či služby objednává. Kromě adresy by se mělo jednat i o IČ, případně DIČ, dodací a fakturační adresu, […]

Návrh na povolení vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti

Ukázka dopisu návrh na povolení vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti slouží všem jednatelům či jiným zástupcům obchodních společností, jež chtějí vložit část svého osobního majetku do jejich společnosti. Dokument se zasílá zpravidla doporučeně na adresu místně příslušného katastrálního úřadu. Oznámení o úmrtí provozovatele živnosti ohlašovací je potřeba před vlastním použitím mírně upravit, zejména […]

Nabídka spolupráce

Obchodní dopis nabídka spolupráce je zpravidla reakcí na inzerát poptávající určité služby či produkty. Píší ho zpravidla právnické osoby, jako jsou firmy či živnostníci, kteří se jeho prostřednictvím snaží získat nové zákazníky. Dopis se zasílá nejlépe doporučeně klasickou poštou. V úvodu dopisu je vhodné vysvětlit, na jaký inzerát v dopise reagujete a ohledně které zakázky. […]

Jmenování do funkce

Obchodní dopis jmenování do funkce slouží všem zaměstnavatelům, kteří ho zasílají zaměstnancům, jež byli nově jmenováni do nějaké pracovní funkce, například funkce ekonomického náměstka apod. Dopis se zasílá vždy doporučeně či do vlastních rukou. Informace i jmenování do funkce obsahuje informace o jmenovaném zaměstnanci, funkci, do které byl jmenován, jméno a adresu zaměstnavatele a datum, […]