práce

Vzor životopis

Vzor životopisu se hodí všem zájemcům o novou práci, kteří musejí budoucímu zaměstnavateli kromě žádosti o pracovní místo odeslat právě i životopis. Vzor životopisu se může vyskytovat ve dvou podobách, buď ve stukturované, nebo ve vyprávěcí formě. V současné době se používá spíše ta první jmenovaná. Každý vzor formuláře by měl obsahovat jednak základní informace […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák ,

Žádost o pracovní místo

Vzor žádosti o pracovní místo dobře poslouží všem nezaměstnaným, kteří třeba již našli své vytoužené pracovní místo a musejí na inzerát odpovědět. Žádost o pracovní místo tak zasílá fyzická osoba potenciálnímu zaměstnavateli. V úvodu písemnosti by nemělo nejprve chybět vyrozumění, o jaké pracovní místo se jedná a kde jste se o něm dozvěděli. Dále byste […]

Žádost o zaměstnání

Vzor žádosti o zaměstnání poslouží zejména všem nezaměstnaným, kteří si aktivně hledají novou práci, našli perspektivní inzerát a chystají se na něj odpovědět. Žádost o zaměstnání tak zasílá fyzická osoba potenciálnímu zaměstnavateli. Oficiální dopis by měl být napsán co nejprofesionálněji, neboť je jakousi vizitkou žadatele o pracovní místo. V úvodu vzoru žádosti o zaměstnáí by […]

Uplatnění odpovědnosti zaměstnance za škodu

Obchodní dopis uplatnění odpovědnosti zaměstnance za škodu je zasílán zaměstnavatelem zaměstnanci, který svým jednáním způsobil svému zaměstnavateli značnou škodu. Dopis je nejvhodnější zaslat buď doporučeně, anebo ještě lépe do vlastních rukou s dodejkou. Úvod vzoru dopisu uplatnění odpovědnosti zaměstnance za škodu obsahuje nejprve vysvětlení a připomenutí celé záležitosti. Na to navazuje vyčíslení škody a návrh […]

Upozornění na porušování pracovní kázně

Vzor upozornění na porušování pracovní kázně poslouží všem zaměstnavatelům, kteří musejí upozornit svého zaměstnance na jeho provinění, kterého se dopustil během plnění svých pracovních povinností. Dopis se zpravidla zasílá doporučeně si do vlastních rukou proviněného zaměstnance. Druhá část upozornění na porušování pracovní kázně by měla obsahovat konkrétní objasnění provinění zaměstnance, výzvu k nápravě a vypsání […]

Vzor výpověď

Vzor výpovědi z pracovního poměru dohodou poslouží všem zaměstnancům, kteří chtějí se svým zaměstnavatelem ukončit pracovní poměr dle §50 Zákoníku práce. Výpovědní doba dle §51 činí dva měsíce, a tak v tomto případě zaměstnavatel fakticky přestane pracovat za právě uplynulé dva měsíce. Tento vzor výpovědi je potřeba upravit tak, aby vyhovoval vám samotným. Jedná se […]

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance

Vzor výpovědi alias ukončení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance lze využít v případě, kdy chcete jako zaměstnanec ve fázi zkušební doby odejít. Výpověď z pracovního poměru ve zkušební době se řídí paragrafem 66 odst. 1 Zákoníku práce, podle kterého zaměstnanec není povinen udávat důvod ukončení výpovědi. V paragrafu 66 Zákoníku práce se […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák ,

Ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Vzor výpovědi zaměstnance alias ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je dokument, kterým dochází k rozvázání pracovního poměru dohodou. Ta se řídí paragrafem 52 Zákoníku práce a odstavcem dle příslušného důvodu. Oním důvodem k ukončení pracovního poměru může být třeba fakt, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, stane-li se […]

Převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů zaměstnance

Ukázka dopisu zasílaného zaměstnavatelem svému zaměstnanci zachycuje rozhodnutí o převedení zaměstnance na jinou práci, a to ze zdravotních důvodů. Dopis se zpravidla zasílá alespoň doporučeně. Převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů je běžné zejména v případech, kdy se změní stav zaměstnance a ten již nemůže vykonávat svoji dosavadní práci. Zaměstnanec nejprve zašle svému zaměstnavateli […]

Převedení na jinou práci z organizačních důvodů

Vzor obchodního dopisu převedení na jinou práci z organizačních důvodů slouží zaměstnavateli, když musí z určitých důvodů převést svého zaměstnance na jinou pracovní pozici. K tomu má právo a zaměstnavatel toho využívá například v případech, kdy část jeho provozu poškodí živelní pohroma. Oznámení o převedení na jinou práci z organizačních důvodů má formu doporučeného dopisu, […]

Pracovní smlouva

Vzor pracovní smlouvy slouží všem zaměstnavatelům, kteří nově přijímají nového zaměstnance. Formulář o velikosti jedné strany rozměrů A4 stačí vyplnit, vytisknout a poté ho obě strany podepíší. Pracovní smlouva, respektive vzor pracovní smlouvy, obsahuje několik desítek povinně vyplňovaných polí, mezi kterými nechybí kompletní informace o zaměstnanci, jako je jeho jméno, příjmení, rodné číslo, číslo občanského […]

Pracovní posudek

Vzor pracovního posudku využijí všichni zaměstnavatelé, kteří byli požádaní o vyhotovení pracovního posudku na některého ze svých zaměstnanců. Posudek obsahuje nejprve informace o zaměstnanci, kterého se posudek týká. Druhou částí je již samotné hodnocení a zkušenosti s daným pracovníkem. Hodnocení pracovníka a názor na něj by měl být pravdivý, upřímný a podrobně popsat a vystihovat […]

Pozvánka k výběrovému řízení

Vzor pozvánky k výběrovému řízení dobře využijí všichni zaměstnavatelé, kteří potřebují rozšířit základnu svých zaměstnanců, a proto si vytipované jedince zvou k výběrovému řízení. Pozvánka k výběrovému řízení má formu dopisu s hlavičkou, který se zasílá doporučeně na adresu potencionálního zaměstnance. Součástí pozvánky k výběrovému řízení musí být vždy časový harmonogram a informace kdy a […]

Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy

Vzor pozvánky k podpisu pracovní smlouvy má formát klasického obchodního dopisu, který zasílá zaměstnavatel svému novému zaměstnanci, který vzešel třeba z výběrového řízení. Je zpravidla zasílán doporučeně či do vlastních rukou. Pozvánka k podpisu pracovní smlouvy obsahuje nejprve informaci o tom, že zaměstnanec úspěšně splnil podmínky pro přijetí do společnosti. Dále pak obsahuje další podrobnosti, […]

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance

Vzor okamžité výpovědi alias zrušení pracovního poměru bez výpovědní lhůty ze strany zaměstnance se používá při vážných důvodech k ukončení poměru, patří mezi ně především zdravotní důvody. Okamžité zrušení pracovního poměru spravuje paragraf 56 Zákoníku práce. V něm se praví, že zaměstnanec může podat okamžitou výpověď jen a pouze z následujících důvodů: podle lékařského posudku […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák ,

Osobní a mzdový list pracovníka

Osobní a mzdový list pracovníka je nezbytným dokumentem, který nesmí chybět v žádné firmě. Slouží ke kompletní evidenci mj. odpracovaných hodin zaměstnance, dovolené, nemocí, náhradního volná popřípadě dosažených odměn. Vzor tiskopisu tvoří dvě strany dokumentu, který lze vyplňovat a skladovat buď na počítači, nebo vytištěný a vyplňovaný ručně. První stranu formuláře tvoří především informace o […]

Odmítnutí žádosti o místo

Vzor obchodního dopisu odmítnutí žádosti o místo zachycuje písemnou komunikaci mezi zaměstnavatelem a uchazečem o pracovní pozici. Tomu je nejlépe doporučeným dopisem zasláno vyrozumění, že byl odmítnut z výběrového řízení na danou pracovní pozici. V dopise odmítnutí žádosti o místo by samozřejmě neměl chybět důvod, proč na pozici nebyl vybrán. Tím může být třeba odmítnutí […]

Inzerát na pracovní místo

Ukázka inzerátu na pracovní místo je zajímavou inspirací, jak by se asi firma měla poohlížet po nových zaměstnancích na uvolněnou pracovní pozici. Inzerát na pracovní místo by měl být přehledný, jasně označit název pracovní pozice, na níž hledáte zaměstnance a jasně specifikovat všechny požadavky na zaměstnance. Na druhé straně by však rozhodně neměl chybět výpis […]

Informace o volných místech

Dokument zachycuje ukázku obchodního dopisu, ve kterém obchodní společnost zasílá po předchozí domluvě potenciálnímu zaměstnanci informace o volných místech, na které je v dané době vypsáno výběrové řízení. Dopis s informacemi o volných místech je zpravidla zasílán doporučeně na adresu zájemce. Kromě odvolacích informací je jeho součástí i krátké sdělení, o čem vlastně dopis pojednává. […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák

Formulář životopis

Formulář životopisu poslouží všem zájemcům o novou pracovní pozici, kteří ho zpravidla musejí přikládat k žádosti o pracovní místo. Formulář životopisu má buď strukturovanou, nebo vyprávěcí formu. Správný formulář životopisu by měl dopodrobna rozepsat jednotlivé stupně dosaženého vzdělání, předchozí pracovní zkušenosti, praxi, vědomosti a schopnosti daného člověka. Je možné ho vypracovat i v cizím jazyce, […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák

CV – Vyprávěcí životopis

CV (Curriculum Vitae), v České republice známý spíše jako vyprávěcí životopis, slouží jako podrobné představení zájemce o pracovní pozici. Obsahuje informace, jako je datum narození, státní příslušnost, možnosti kontaktu, ale i informace o kvalifikaci, vzdělání a předchozí praxi dotyčného. Vyprávěcí životopis je na rozdíl od strukturovaného životopisu psán formou vyprávění, což je zdlouhavá, a proto […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák ,

CV – Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis, z latinského Curriculum Vitae často nazývaný i jako CV, slouží jako podrobné představení zaměstnance. Kromě informací, jako je datum narození, státní příslušnost či kontaktních údajů obsahuje zejména informace o vzdělání zaměstnance a jeho předchozí pracovní praxi. Ta byla měla být rozepsaná přesně z roku do roku, obsahovat název pracovní pozice a stručně popsat […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák ,