žádost

Žádost o zápis do obchodního rejstříku

Žádost o zápis do obchodního rejstříku se zasílá na příslušný okresní soud po uzavření společenské smlouvy mezi dvěma a více fyzickými osobami. Dopis se zasílá doporučeně a předně by měl obsahovat jména osob, které uzavřely společenskou smlouvu, datum jejího sepsání a procento splacení vkladu všech společníků. Krom toho by měl dopis obsahovat i přesný název […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák ,

Žádost o změnu stavby

Vzor žádosti o změnu stavby zachycuje žádost o úpravu již předem vydaného rozhodnutí týkajícího se určité stavby. Odbor stavebního úřadu totiž může v odůvodněných případech na žádost stavebníka udělit povolení ke změně stavby před jejím vlastním dokončením. Stavební úřad žádost projedná v rozsahu, v jakém se změna samotných práv dotýká a následně vydá vlastní rozhodnutí, […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák ,

Žádost o obnovu daňového řízení

Vzor dopisu žádost o obnovu daňového řízení zachycuje dopis živnostníka, který ze zcela závažných důvodů nemohl dodržet termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob a nemohl ani ustanovit pro případ daňového přiznání svého zástupce. Správce daně mu v důsledku marných pokusů o doručení písemností vyměřil daň z podkladů, které měl k […]

Žádost o odborný posudek

Vzor dopisu žádost o odborný posudek přijde vhod nejen právnickým osobám, ale i fyzickým osobám, které žádají třeba o posouzení součástí dědictví. Dopis se v případě právnické osoby (živnostník, podnikatel a podobně) píše na klasický vodorovný či svislý předtisk, v případě fyzické osoby lze použít obyčejný prázdný dokument. Žádost o odborný posudek se zpravidla zasílá […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák

Žádost o odkoupení pozemku

Předtisk formuláře žádost o odkoupení pozemku přijde vhod všem fyzickým osobám, které by rády do svého vlastnictví převedly některý z pozemků, zpravidla ve vlastnictví obce. Může se jednat o stavební pozemky, pozemky i výstavbě bytů a domů i pozemky k vybudování zahrady. Žádost o odkoupení pozemku je nutné správně vyplnit dle faktických údajů prodávajícího, vytisknout […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák

Žádost o povolení kratší pracovní doby

Žádost o povolení kratší pracovní doby je typ dopisu z osobní korespondence, ve kterém zaměstnanec či zaměstnankyně žádá svého zaměstnavatele o povolení kratší pracovní doby. Učinit tak může například ze zdravotních důvodů blízkého příbuzného, což musí doložit patřičným lékařským posudkem. Celou žádost o povolení pracovní doby, ideálně i s nastíněním podrobnějších informací, je pak vhodné […]

Žádost o pracovní místo

Vzor žádosti o pracovní místo dobře poslouží všem nezaměstnaným, kteří třeba již našli své vytoužené pracovní místo a musejí na inzerát odpovědět. Žádost o pracovní místo tak zasílá fyzická osoba potenciálnímu zaměstnavateli. V úvodu písemnosti by nemělo nejprve chybět vyrozumění, o jaké pracovní místo se jedná a kde jste se o něm dozvěděli. Dále byste […]

Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání

Vzor žádosti o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání poslouží všem podnikatelům, kterým nepředvídatelné skutečnosti značně zkomplikovaly odevzdání daňového přiznání v řádném termínu. Lhůty pro podání daňových přiznání k jednotlivým daním stanovují zvláštní hmotné předpisy, které tyto daně upravují. Jedinou výjimku pak tvoří právě zákon o daních z příjmů, který tuto lhůtu pro podání daňového […]

Žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů

Vzor dopisu žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů se bude hodit všem živnostníkům a právnickým osobám, kterým finanční úřad vyměřil dle jejich názoru neoprávněné penále. Žádost se zasílá doporučeným dopisem na adresu příslušného finančního úřadu. V úvodu dopisu nezapomeňte nejprve uvést vaše identifikační číslo a daňové identifikační číslo a fakt, […]

Žádost o prominutí překážky v provozovní živnosti ohlašovací

Ukázka dopisu žádost o prominutí překážky v provozování živnosti ohlašovací přijde vhod všem fyzickým osobám, které by se rády staly živnostníky, avšak brání jim v tom překážka. V tomto případě například v podobě konkurzu, jež byl na fyzickou osobu v minulosti uvalen. Jedná se o oficiální žádost, proto by se měla odesílat doporučenou poštou na […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák ,

Žádost o rozvod – návrh na rozvod manželství

Ukázka oficiální žádosti o rozvod (návrhu o rozvod manželství) slouží všem manželům, popřípadě jednomu z manželů, jež se rozhodl podat návrh na rozvod. Návrh se podává k příslušnému soudu, přičemž samotná žádost o rozvod má několik nezbytných náležitostí. Předně v návrhu na rozvod manželství nesmí chybět specifikace obou stran, tj. žalobce i žalovaného. Dále musí […]

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí

Ukázka dopisu žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí najde uplatnění především u fyzických a právnických osob, které zpravidla dokončují stavbu. Žádost se zasílá nejlépe doporučeným dopisem na příslušný stavební úřad. Nedílnou součástí žádosti je několik základních prvků. Jednak musí být přesně identifikován žadatel, a to včetně jeho adresy trvalého bydliště, jména, data narození a rodného čísla. […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák ,

Žádost o vydání koncesní listiny

Vzor žádosti o vydání koncesní listiny obsahuje všechny potřebné údaje, které jsou k tomuto kroku potřeba. Celou tuto skutečnost spravuje Živnostenský zákon ve svém paragrafu 50 Náležitosti žádosti o koncesi. Píše se v něm mimo jiné následující: Osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, podá žádost o vydání koncese u živnostenského úřadu. Pro náležitosti žádosti o […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák ,

Žádost o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání

Ukázka žádosti o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání je názornou ukázkou jedné z mnoha formalit, které je potřeba uskutečnit před samotným zením živnosti. Celá žádost se řídí paragrafem 35 zákona č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších právních předpisů. V něm se mimo jiné píše následující: Správce daně při zjištění, že […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák ,

Žádost o výpis z rejstříku trestů

Vzor žádosti o výpis z rejstříku trestů přijde vhod všem fyzickým osobám, které z nějakého důvodu potřebují ověřit a úředně stvrdit svoji beztrestnost. Formulář žádosti o výpis z rejstříku trestů je nutné buď vyplnit na počítači a následně vytisknout, anebo naopak – nejprve ho vytisknout a poté ho vyplnit klasickou propisovací tužkou. Žádost o výpis […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák

Žádost o zaměstnání

Vzor žádosti o zaměstnání poslouží zejména všem nezaměstnaným, kteří si aktivně hledají novou práci, našli perspektivní inzerát a chystají se na něj odpovědět. Žádost o zaměstnání tak zasílá fyzická osoba potenciálnímu zaměstnavateli. Oficiální dopis by měl být napsán co nejprofesionálněji, neboť je jakousi vizitkou žadatele o pracovní místo. V úvodu vzoru žádosti o zaměstnáí by […]

Vzor žádost

Žádost je jedním z nejčastějších typů písemností, se kterou se fyzická, ale i právnická osoba může sehnat. Existuje jich téměř nekonečná řada, např. žádost o odborný posudek, žádost o pracovní místo, či žádost o zápis do obchodního rejstříku. Tento vzor žádosti tak berte jen jako inspiraci, jak by taková žádost mohla vypadat. Vzor žádosti je […]

0 4. ledna 2017 Petr Novák

Formulář žádost o rozvod manželství

Tento formulář žádost o rozvod manželství (jeho oficiální název je návrh o rozvod manželství) je prospěšný všem manželům, popřípadě jednomu z manželů, který se rozhodl pod návrh na rozvod manželství. Formulář žádosti o rozvod, náležitě vyplněný a upravený, se podává k příslušnému soudu. Formulář žádosti o rozvod manželství má několik podstatných náležitostí, které je nutné […]