Ustanovení odpovědného zástupce

Vzor žádosti o ustanovení odpovědného zástupce pomůže zejména živnostníkům a dalším podnikatelům, kteří se rozhodli či byli donuceni změnit zodpovědnou osobu. Doporučený dopis se adresuje příslušnému živnostenskému úřadu a měl by se stejně jako tento vzor skládat z několika bodů.

Tím prvním by mělo být samotné objasnění celé záležitosti a označení vydaného živnostenského oprávnění. V dopise by dále nemělo chybět jméno nového odpovědného zástupce spolu s jeho trvalým bydlištěm a rodným číslem. Nezapomeňte uvést i kvalifikaci nového odpovědného zástupce a datum jeho nástupu do funkce.

K dopisu by bylo vhodné přiložit i výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce, výuční list odpovědného zástupce, doklad o praxi odpovědného zástupce a doklad o zaplacení správního poplatku.

Vážení,

na základě ohlášení živnosti SLUNEČNICE – nákup, výroba a prodej zeleniny a květin živnostenskému úřadu v Náchodě bylo dne 5. března 2009 uděleno paní Lucii Vzorové oprávnění provozovat uvedenou živnost po tragicky zesnulé paní Terezii Vzorové. Živnostenský list jí byl vydán pod čj. ŽO/542/2009/R.

Vzhledem k tomu, že jsem byla dosud odpovědnou zástupkyní a nyní budu pokračovat v provozování výše zmíněné živnosti, nebudu již moct vykonávat funkci odpovědné zástupkyně. Ustanovuji proto tímto pana Jana Nováka (r. č. 810217/3259, trvale bytem ČSA 250, 530 02 Pardubice) novým odpovědným zástupcem. Pan Novák byl dosud vedoucím prodejny SLUNEČNICE v Náchodě, Komenského 3190.

Odpovědný zástupce je vyučený v oboru zahradník, je plně způsobilý k právním úkonům a soud ani správní orgán mu neuložil zákaz činnosti týkající se provozování živnosti.

Odpovědný zástupce se ujme své funkce dne 15. dubna 2009.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Lucie Vzorová

Přílohy:

  • Výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce
  • Výuční list odpovědného zástupce
  • Doklad o praxi odpovědného zástupce
  • Doklad o zaplacení správního poplatku

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.