Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí

Ukázka dopisu žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí najde uplatnění především u fyzických a právnických osob, které zpravidla dokončují stavbu. Žádost se zasílá nejlépe doporučeným dopisem na příslušný stavební úřad.

Nedílnou součástí žádosti je několik základních prvků. Jednak musí být přesně identifikován žadatel, a to včetně jeho adresy trvalého bydliště, jména, data narození a rodného čísla. Druhou povinnou položkou je samotný důvod žádosti, například stavba rodinného domku a jiné. Nesmí chybět ani číslo parcely a její katastrální příslušnost a datum a číslo vyjádření stavebního povolení. Nezapomeňte uvést ani datum dokončení stavby, datum jejího vyklízení a informaci, zdali bude prováděn zkušební provoz.

Spolu s žádostí o vydání kolaudačního rozhodnutí musíte odeslat hned několik příloh. Jsou jimi popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení, geometrický plán a zaměření stavby podle předpisů o katastru nemovitostí, doklady o výsledcích předepsaných zkoušek elektroinstalace, vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky plynu a přípojky na dálkové vytápění a doklady o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací.

Lucie Vzorová
Okružní 1735
500 02   HRADEC KRÁLOVÉ

Stavební úřad Hradec Králové
U Pivovaru 875
500 02   HRADEC KRÁLOVÉ

Hradec Králové 18. února 2009

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí

Žadatel: Lucie Vzorová, nar. 17. 6. 1978, r. č. 780617/2487, bytem Okružní 1735, 500 02 Hradec Králové.

Žádám o vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavbu prodejny dětských oděvů na ulici Pod Strání na parcele č. 2493/1 v katastrálním území Hradec Králové, pro kterou vydal Stavební úřad v Hradci Králové stavební povolení dne 17. května 2005 pod čj. 240/05.

Stavba bude dokončena do 28. února 2009, staveniště bude vyklizeno a úpravy okolí stavby dokončeny do 30. března 2009.

Zkušební provoz nebude prováděn.

(vlastnoruční podpis)

Lucie Vzorová

Přílohy

  • Popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • Geometrický plán a zaměření stavby podle předpisů o katastru nemovitostí
  • Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek elektroinstalace, vodovodní a kanalizační přípojky, přípojky plynu a přípojky na dálkové vytápění
  • Doklady o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.