Žádost o vydání koncesní listiny

Vzor žádosti o vydání koncesní listiny obsahuje všechny potřebné údaje, které jsou k tomuto kroku potřeba. Celou tuto skutečnost spravuje Živnostenský zákon ve svém paragrafu 50 Náležitosti žádosti o koncesi.

Píše se v něm mimo jiné následující: Osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, podá žádost o vydání koncese u živnostenského úřadu. Pro náležitosti žádosti o koncesi platí ustanovení § 45 odst. 2 až 5 a § 46 obdobně. Předmět podnikání je třeba v žádosti o koncesi uvést v úplném nebo v částečném rozsahu podle přílohy č. 3.

Jsou-li pro provozování živnosti stanoveny podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, k žádosti o koncesi přiloží fyzická osoba doklad prokazující její odbornou a jinou způsobilost, popřípadě doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce, právnická osoba doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce. Žadatel v žádosti o koncesi je povinen uvést též údaje podle zvláštních předpisů a doložit je doklady, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy podle § 52 odst. 1 tohoto zákona.

Firma s. r. o.
ČSA 250
530 02 PARDUBICE

Okresní úřad
Živnostenský odbor
V Tůních 622
530 02 PARDUBICE

Pardubice 18. února 2009

Žádost o vydání koncesní listiny

Podle § 50 živnostenského zákona žádáme o vydání koncesní listiny a uvádíme tyto údaje:

 • Obchodní jméno: Firma s. r. o.
 • Právní forma: společnost s ručením omezeným
 • Sídlo: ČSA 250, Pardubice, 530 02
 • Statutární zástupce: Jan Novák, nar. 16. 8. 1961
 • Rodné číslo: 610816/0573
 • Trvalé bydliště: Hrnčířská 56, Brno 3, 603 00
 • Způsob jednání za právnickou osobu: Statutární zástupce je oprávněn jednat samostatně.

Podle § 11 živnostenského zákona žádáme o schválení odpovědného zástupce a uvádíme tyto údaje:

 • Jméno a příjmení: Ing. Jaromír Trojan, nar. 13. 5. 1970
 • Rodné číslo: 700513/3729
 • Trvalé bydliště: El. Krásnohorské 123, Brno 27 – Slatina, 627 00
 • Předmět podnikání: Prodej a opravy loveckých a sportovních zbraní
 • Adresa hlavní provozovny: Vachkova 561, Pardubice, 530 02
 • Adresa vedlejší provozovny: Pampelišková 544/12, Pardubice, 530 02

Prohlašujeme, že námi ustanovený odpovědný zástupce má plnou způsobilost k právním úkonům, že mu nebyl uložen soudem ani správním orgánem zákaz činnosti a že všechny údaje jsou pravdivé.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Ing. Vratislav Navrátil

Přílohy

 1. Výpis z obchodního rejstříku
 2. Výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce
 3. Kopie vysokoškolského diplomu odpovědného zástupce a doklad o praxi
 4. Nájemní smlouva na nebytové prostory obou provozoven
 5. Kolaudační rozhodnutí na obě provozovny
 6. Souhlas se zřízením vedlejší provozovny
 7. Doklad o zaplacení správního poplatku

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.