Žádost o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání

Ukázka žádosti o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání je názornou ukázkou jedné z mnoha formalit, které je potřeba uskutečnit před samotným zením živnosti. Celá žádost se řídí paragrafem 35 zákona č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších právních předpisů.

V něm se mimo jiné píše následující: Správce daně při zjištění, že daňový subjekt přestal vykonávat činnost nebo pobírat příjmy podrobené dani, učiní opatření potřebná k urychlenému stanovení základů daně a k vybrání nedoplatků na všech daních za celou dobu jeho činnosti, ze které plynuly příjmy podléhající zdanění. Daňový subjekt je povinen předložit současně se žádostí o výmaz z obchodního rejstříku nebo zápisu přeměny obchodní společnosti nebo družstva do obchodního rejstříku písemný souhlas správce daně, jehož vydání si vyžádá. Povinnost předložit písemný souhlas správce daně s ukončením činnosti se týká i ostatních podnikatelských subjektů evidovaných v jiných evidencích.

Proti rozhodnutí správce daně o žádosti daňového subjektu podle odstavce 2 se lze odvolat.

Lucie Vzorová
Okružní 1735
500 02 Hradec Králové
IČO 088621805146
DIČ CZ234502081165

Finanční úřad Hradec Králové
ČSA 250
530 02 Hradec Králové

Hradec Králové 28. 3. 2009

Žádost o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání

Vážení,

žádám Vás o vyjádření souhlasu s ukončením podnikání, neboť chci Živnostenskému úřadu v Hradci Králové podat žádost o zrušení živnosti. Důvodem je neschopnost dále konkurovat čalounictvím, která v posledním roce zahájila činnost ve stejné městské části, jako je má provozovna.

V souladu s ustanovením § 35 zákona č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších právních předpisů, podávám finančnímu úřadu, jako svému místně příslušnému správci daně, informaci o ukončení podnikání ke dni 31. listopadu 2008.

Do konce roku 2008 jsem rozprodala veškerý hmotný majetek, drobný hmotný majetek a zásoby, a tyto příjmy jsem uvedla jako součást příjmů z podnikání v daňovém přiznání, které ke dnešnímu dni přikládám. Vypočtenou daň jsem již zaplatila 20. března 2009.

Tím jsou mé závazky ke státu vyrovnány, a tak by podle mého názoru nemělo finančnímu úřadu nic bránit ve vyjádření souhlasu s ukončením mé činnosti.

S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

Lucie Vzorová

Daňové přiznání

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.