Žádost o změnu stavby

Vzor žádosti o změnu stavby zachycuje žádost o úpravu již předem vydaného rozhodnutí týkajícího se určité stavby. Odbor stavebního úřadu totiž může v odůvodněných případech na žádost stavebníka udělit povolení ke změně stavby před jejím vlastním dokončením.

Stavební úřad žádost projedná v rozsahu, v jakém se změna samotných práv dotýká a následně vydá vlastní rozhodnutí, kterým změnu stavby buď povolí (přičemž případně rozhodne i o námitkách účastníků a stanoví podle potřeby další zcela závazné podmínky), nebo žádost zamítne. K tomuto řízení o změně se přiměřeně vztahují i ustanovení o stavebním řízení.

Ve vzoru žádosti o změnu stavby, který si můžete stáhnout zcela zdarma, se dotyčný odvolává na ustanovení zákona ve smyslu §68 odst. 1 zák. č. 50/1995 Sb. a co nejpodrobněji vyjmenovává vlastní záměr.

Lucie Vzorová
Okružní 1735
500 02 Hradec Králové

Městský úřad
stavební odbor, Ing. M. Horáková
Lokoutkova 188
651 61 Červená Voda

Červená Voda 4. března 2009

Žádost o změnu stavby

Na základě osobního jednání, které se uskutečnilo dne 8. 3. 2009 s Ing. M. Horákovou, podávám žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením.

Dne 29. 10. 2008 jsem požádal stavební odbor MÚ Červená Voda o vydání stavebního povolení ke zvětšení a přestavbě garáže u mého rodinného domku v Janáčkové ulici v Červené Vodě, číslo katastru 563/C, na skladové prostory.

Rozhodnutí stavebního odboru výstavby z 12. 12. 2008 (č. j. OV/9/01) mi bylo vydáno stavební povolení na uvedenou přestavbu. Stavební práce jsem zahájil 3. 1. 2009. Protože se však v posledních týdnech rychle zvyšuje zájem především o dřevěné hračky, které vyrábím, je nutné zvětšit kapacitu budovaných skladových ploch adaptací půdních prostor nad garáží.

Proto ve smyslu §68 odst. 1 zák. č. 50/1995 Sb. podávám žádost o povolení provést změnu stavby před jejím dokončením a přikládám požadovanou dokumentaci.

Očekávám, že má žádost bude vyřízena tak, aby v započatých stavebních pracích mohl bez přerušení pokračovat a ukončit je do konce června 2009.

(vlastnoruční podpis)

Lucie Vzorová

3 sady výkresů

Přidejte komentář

Všechny nové komentáře osobně kontroluji, reklamu, spam a sprosťárny hned mažu.